Главная Каталог статей Полезные ссылки Поиск по сайту Гостевая книга Добавить статью

Главная arrow Для студента arrow Рецензии, эссе 

Соціальний факт і артефакт в соціології
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
10.10.2007 г.

 

В процесі становлення і розвитку пізнання соціальної реальності, що має своїм джерелом статистичну традицію, поступово формувалася фактуальна основа науки про суспільство. На етапі становлення найперших досліджень в цій сфері "простий опис соціальних явищ та економічно-політичних процесів шляхом реєстрації наявних подій чи речових актів призвів до утворення поняття "емпіричний соціальний факт"" [4; 83].

В науковий соціологічний обіг соціальний факт вперше було введений Е. Дюркгеймом. Він розділяв соціальні факти на морфологічні як матеріальний субстрат суспільства і нематеріальні факти як компоненти колективних уявлень, що мають надіндивідуальне соціально-культурне значення.

В сучасній соціології під соціальним фактом розуміють сукупні систематизовані характеристики масової поведінки, масової свідомості, продуктів людської діяльності (матеріальної і духовної). "Факт – це не просто те, що існує, а й відносно чого встановлено, що воно існує" [5; 6]. Факти розглядають на двох рівнях:

·        Онтологічному – стани дійсності та події, що відбулися, які на залежать від дослідника.

·        Логіко-гносеологічному – обґрунтоване знання, яке отримано шляхом опису окремих фрагментів реальності в деякому чітко визначеному просторово-часовому інтервалі

Таким чином, соціальний факт є певним підсумком пізнавального процесу, а не його початком. Це проміжний, попередній підсумок на рівні емпіричного  узагальнення [2; 43-44].

Специфіка соціологічного дослідження як виду наукового пізнання полягає в специфічності суб’єкт-об’єктної гносеологічної дихотомії. Вона полягає в тому, що сам дослідник також є членом суспільства і так чи інакше залучений до процесів, що відбувається в ньому. Соціолог є носієм соціального досвіду, що робить неможливим досягнення об’єктивності при дослідженні явищ та процесів, суб’єктом яких є дослідник. Таким чином, класичне епістемологічне відношення об’єкт – суб’єкт трансформувалося у соціології в "некласичну" взаємодію суб’єкт – суб’єкт [1].

За півтора століття свого існування, соціологія виробила величезну кількість методик, технік, методів, процедур і стратегій для максимального наближення до ідеалу об’єктивності на всіх етапах соціологічного дослідження. Проте повністю позбутися суб’єктивної компоненти при дослідженні соціальних явищ та процесів неможливо. Тому соціолог повинен враховувати і зважати на певний імовірнісний рівень помилок, що виникають за умов даного суб’єкт-суб’єктного відношення. Отже, виявилося доречним в емпіричному базисі соціологічної науки виокремити додаткове поняття "артефакт". "Артефакт виникає тоді, коли дослідницький процес породжує в об’єкті такі зміни, які йому не притаманні до моменту взаємодії між ним і інструментом пізнання" [4;76]. Етимологічно артефакт визначається як штучно створений факт.

Серед основних чинників, що спричиняють появу артефактів, виділяють наступні:

·        Фактори дослідницького простору

·        Фактори джерелознавства

·        Соціально-психологічні фактори

Досліджуючи елементи дослідницького простору, слід зазначити, що в умовах дослідження, як в широкому (соціокультурні, економічні, природні моменти дослідження, які склалися історично), так і в вузькому розумінні (вплив конкретної ситуації опитування), знаходяться причини артефактуальності емпіричного матеріалу. Тут джерелом артефакту може стати як методика вимірювання, так і сама ситуація опитування (природність чи штучність її походження, специфіка соціальних ролей учасників опитування тощо).

При вивченні соціальних джерел, широкому спектру яких властива різнобічність і можливість продукування артефактів, необхідно врахувати обставини, фактори, закономірності можливого артефактуального відображення дійсності й відповідно досліджувати засоби корекції таких емпіричних матеріалів.

З позицій специфіки процесу комунікації дослідника з респондентом необхідно враховувати психологічні процеси, які розгортаються "всередині" свідомості учасників комунікації. Таким чином, здійснюючи змістовний аналіз, слід брати до уваги особливості перебігу різних психічних процесів: починаючи з сенсорних, перцептивних чи трансляційних і завершуючи процесами дискурсивного характеру, завдяки яким відбувається обмін інформацією [4; 87-93].

 

Узагальнюючи, слід зазначити, що будь-яке спостережуване явище не є соціальним фактом. Це зафіксоване явище, яке є "сирим" матеріалом і в сукупності з іншими соціальними фактами утворює емпіричний базис науки. В процесі дослідження соціолог може реєструвати не факт, а артефакт – "явище, яке виникає в об’єкті від взаємодії між ним та дослідним інструментом, що призводить до суттєвої зміни характеристик об’єкта з моменту взаємодії" [3; 26]. Таким чином, за соціологічними даними закріплюється презумпція артефактуальності – при вивченні соціальних явищ принципово неможливо уникнути впливу на емпіричні дані інструментарію та умов дослідження [4; 93-94]. Отже, основним завданням соціології є виявлення і врахування артефактів при проведенні соціологічного дослідження, розробка ефективних методик, які базуються на теоретичному вивченні артефактів та тих явищ, що спричиняють їх появу.

 

 

Використана література

 

1.     Волович В.И. Надежность информации в социологическом исследовании. – К.:  Наукова думка, 1974. – 133с.

2.     Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.:Добросвет, 2001. – 596 с.

3.     Яковенко Ю. И. Проблема артефакта в социологии (историко-теоретический анализ). – К., 1996. – 58 с.

4.     Яковенко Ю. І. Проблема артефакту в соціології: історико-теоретичний формат аналізу // Психологія і суспільство, 2004, №4. – 75-94 с.

5.     Яковенко Ю. І., Буригін М. С. Артефакт у соціологічних дослідженнях у контексті теорії фундаментальної тріади // Вісник Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія Соціологія. Психологія. Педагогіка, 1999, вип. 7. – с. 4-8.

 


 

» 3 Комментарии
3Комментарий
at  31.03.2011 г. 01:09by Сашок
не поможет, готовь шпоры=)
2Комментарий
at  27.01.2011 г. 00:38by ТТТ
Леночка! Спасибо :)
1Комментарий
at  07.06.2010 г. 09:34by Артемий
Спасибо. Надеюсь на экзамене у Воловича поможет)
» Написать комментарий
Email (не публикуется)
Имя
Фамилия
Комментарий
 осталось символов
Captcha Image Regenerate code when it's unreadable
 
« Пред.   След. »